Wat is gezond?

Is gezond zijn afwezigheid van (min of meer ernstige) klachten of is het blaken van gezondheid, levenslust en vitaliteit? Waar staat u op een schaal van 1 (zwak, ziek en misselijk) tot 10 (super vitaal)?
En waar wilt u heen?
Samen kijken wat er mogelijk is?
Maak een afspraak.

Wat is earthing?

Zoals de zon ons warmte en vitamine D geeft, zo geeft de aarde ons voedsel en water, een oppervlakte om op te wandelen en iets, waar je misschien nooit aan gedacht hebt, een eeuwige, natuurlijke, milde energie. Noem het vitamine G, G voor grond. [Lees verder]

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van PRAKTIJK BETER GEZOND

Begrippen • Zorgaanbieder : Praktijk Beter Gezond / Marga Kruize

BEROEPSVERENIGING : VBAG;  gevestigd op Berg 65 c te 5671 CB Nuenen. Telefoon 040-2838988.

KOEPEL : RBCZ ; gevestigd Sparrenheuvel 10 Gebouw A, 3708 JE Zeist / Postbus 70 4700 AB Roosendaal. Telefoon 030-4100649 info@rbcz.nu.

RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert. • Klacht- en tuchtrecht : Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

KLACHTENFUNCTIONARIS is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van BEROEPSVERENIGING/KOEPEL en de geschillencommissie. • GESCHILLENCOMMISSIE : GESCHILLENCOMMISSIE voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland. • WGBO : In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen. • Cliënt / patiënt : Een natuurlijke persoon die zorg afneemt. • Behandeling : de door ZORGAANBIEDER aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt / patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van ZORGAANBIEDER. Toepasselijkheid en tot standkoming van de overeenkomst • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door PRAKTIJK uit te voeren opdrachten. • Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor PRAKTIJK slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Zorgaanbieder • PRAKTIJK is lid van de BEROEPSVERENIGING Deze vereniging is aangesloten bij de KOEPEL Informatie over deze beroepsvereniging en over de KOEPEL kunt u vinden op WEBSITE PRAKTIJK en op WEBSITE BEROEPSVERENIGING/KOEPEL • De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de BEROEPSVERENIGING. Deze kunt u vinden op WEBSITE en op WEBSITE Behandeling • De behandeling start met uw  toestemming met een intakegesprek, waarna een (voorlopig) behandelplan samen met u wordt besproken. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Er vinden regelmatig evaluatiesessie plaats waarin u zelf en de zorgverlener  mondeling  verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie. Een overzicht over de inhoud van een traject is geheel persoonlijk en op maat vast te stellen. • De sessies duren 0,75- 1 UUR of 1,5-2 UUR en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. • U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener uitsluitend na uw toestemming contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en op uw nadrukkelijk verzoek. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist. • Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De BEHANDELING gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u  de behandeling uitgesteld, vervanging geregeld, of wordt de BEHANDELING stopgezet. • De zorgverlener van PRAKTIJK werkt als zelfstandige /freelancer/vrijgevestigde.

BETALING

• De kosten per therapiesessie gaan per half of totaal / heel consult. Voor een overzicht van actuele tarieven kijk op WEBSITE van de praktijk. • De factuur betaalt u  per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u dezelfde week als waarin het consult plaatsvond toegestuurd via de e-mail . Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering. • Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.

• PRAKTIJK is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de BEROEPSVERENIGING en is aangesloten bij de KOEPEL en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op WEBSITE

Annulering

• Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering worden de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. • Annulering geeft u  telefonisch / of via een sms / whatsapp / e-mail door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is. Dossiervoering • De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

Klachtenregeling

• In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk  worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door PRAKTIJK. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie. • Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van BEROEPSVERENIGING, KLACHTENFUNCTIONARIS dan wel de geschilleninstantie GESCHILLENCOMMISSIE. De procedure is te vinden op de website WEBSITE BEROEPSVERENIGING / KOEPEL. PRAKTIJK voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). • Wanneer u een klacht indient via de  BEROEPSVERENIGING/KOEPEL, KLACHTENFUNCTIONARIS of GESCHILLENCOMMISSIE informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf. Aansprakelijkheid • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera. • PRAKTIJK is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan PRAKTIJK. • PRAKTIJK heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt PRAKTIJK tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de VERZEKERAAR. PRAKTIJK is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij VERZEKERAAR Balens, die dekkend is voor de WKKGZ.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

AVG • PRAKTIJK houdt persoonsgegevens bij van cliënten / patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op WEBSITE meer informatie vinden zoals de privacyverklaring. Toepasselijk recht • Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten / patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter.