Wat is gezond?

Is gezond zijn afwezigheid van (min of meer ernstige) klachten of is het blaken van gezondheid, levenslust en vitaliteit? Waar staat u op een schaal van 1 (zwak, ziek en misselijk) tot 10 (super vitaal)?
En waar wilt u heen?
Samen kijken wat er mogelijk is?
Maak een afspraak.

Wat is earthing?

Zoals de zon ons warmte en vitamine D geeft, zo geeft de aarde ons voedsel en water, een oppervlakte om op te wandelen en iets, waar je misschien nooit aan gedacht hebt, een eeuwige, natuurlijke, milde energie. Noem het vitamine G, G voor grond. [Lees verder]

BEHANDELOVEREENKOMST

BEHANDELOVEREENKOMST

Tussen de  Therapeut (Marga Kruize, praktijk Beter Gezond) en onderstaande cliënt(e)

Voornaam:————————————————- Achternaam:———————————————-

Adres:———————————————– ——-   Postcode/Plaats:————————————————–

Telefoonnummer:———————————-

e-mail:—————————————————————————-

Geboortedatum:———————————–

Verklaren hierbij de volgende behandeling te zijn overeengekomen:

Natuurgeneeskundig consult gebaseerd op natuurgerichte principes (hieronder vallen therapievormen die in de praktijk aangeboden worden).

De behandelovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaats vinden.

De bepalingen zijn vermeld op de achterzijde van dit blad.

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

¨ Ondergetekenden geven hierbij toestemming om deze situatie anoniem te gebruiken voor intervisie, training of opleidingsdoeleinden.

Aldus naar waarheid ingevuld te

——————————————————          d.d—————————————— ——-

VBAG Natuurgeneeskundig therapeut             Cliënt/Patiënt,

——————————————————          —————————————————–

Bij minderjarigen (tot 16 jaar):

Handtekening ouder/voogd 1                          Handtekening ouder/voogd 2

——————————————————          ——————————————————

Naam Natuurgeneeskundigtherapeut:       Marga Kruize

VBAg  beroepsaansluitnummer            :      2110208

KlachtenTuchtrechtnummer                 :     

AGB zorgverlenersnummer  :          90052118

 • De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de VBAG en wettelijke regelgeving.
 • De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.
 • De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De  VBAG natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.
 • De VBAG  Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens.
 • De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen (be)handelingen verrichten.
 • De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, ,indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij /zij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat hij/zij de overeenkomst voortzet.
 • De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per pin of kan per consult overgemaakt worden
 •  
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot:
  1. de therapeut, 2. de beroepsorganisatie van de therapeut en 3. tot de klachtenfunctionaris van de klachtencommissie.
 • De VBAG Natuurgeneeskundig Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.